زیرسازی نوارهای حفاری و محل های لکه گیری معابر سطح شهرک طالقانی

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

شرکت /پیمانکار

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره ۲۸۸۹/ش  مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهربندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع:زیرسازی نوارهای و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهرک طالقانی بندر ماهشهر

ب مبلغ اولیه کار:  ۳٫۶۱۴٫۱۱۸٫۹۸۲ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: دفترفنی

و- ارائه رتبه حداقل ۵ راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور الزامی می باشد.

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۱۶/۲/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۳۰/۲/۹۸ در اداره قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۵۲۳۳۹۱۱۴ )درمقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۱/۳/۹۸ به امور قراردادها شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۴/۳/۹۸ می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد ، از شرکت درمناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ  ۱/۳/۹۸ به اداره قراردادها اعلام گردد. در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکت این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. در صوذت تکرار این روند برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

تبصره ۱

عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه( ۱۸۰٫۷۰۵٫۹۵۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

۵- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

 

                                                                                                                                        مجاهد نظارات

                                                                                                                                    شهرداربندرماهشهر

زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی