ترمیم،کاشت،داشت،حفظ و نگهداری فضای سبز شهرک طالقانی

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله دوم

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۲۸۸۹/ش مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

/الف- موضوع: ترمیم،کاشت،داشت،حفظ و نگهداری فضای سبز شهرک طالقانی

ب ـ مبلغ اولیه کار(یک سال): ۲۲٫۴۴۹٫۹۹۷٫۶۱۱ ریال

ج ـ مدت انجام کار: یک سال شمسی 

د ـ کارفرما : شهرداری

هـ ـ دستگاه نظارت : فضای سبز

و- محل تامین اعتبار پروژه: اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.

شرایط مناقصه:

  • اسناد مناقصه از مورخ ۱۲/۳/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۷/۳/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکتها در مورخ ۲۸/۳/۹۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۸/۳/۹۸ می باشد. شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور یابند.
  • چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۸/۳/۹۸ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکت های این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت های آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۱٫۱۲۲٫۴۹۹٫۸۸۱ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف ـ فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری.

ب ـ بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

  • ارائه مدارک زیر الزامی است:

* ارائه گواهی تایید صلاحیت خدماتی معتبر از اداره کار و امور اجتماعی (تصویر برابر با اصل در دفاتر اسناد رسمی)

*ارائه گواهی تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی (تصویر برابر با اصل در دفاتر اسناد رسمی)

* ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

 

ترمیم ، کاشت ، داشت ،حفظ و نگهداری فضای سبز شهرک طالقانی