در خردادماه سال جاری

۱۴۱هزار نفر جابجایی با ناوگان حمل و نقل عمومی در بندرماهشهر

در خرداد ماه سال جاری ، تعداد 141هزار نفر جابجایی با ناوگان حمل و نقل عمومی در بندرماهشهر به ثبت رسیده است.