واگذاری امور خدمات شهری منطقه ماهشهر مرکزی

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۶۲/ش مورخ ۲۸/۲/۹۸ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: واگذاری امور خدمات شهری منطقه ماهشهر مرکزی

ب مبلغ اولیه:  ۱۱۸٫۲۶۳٫۳۷۰٫۵۳۶ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی  

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: به عهده واحد خدمات شهری با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر.

ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صلاحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.(تصویر برابر با اصل)

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۴/۴/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۸/۴/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۵۲۳۳۹۱۱۴)  در مقابل پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۱۹/۴/۹۸ به واحد امورقراردادها تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۲/۴/۹۸              می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۱۹/۴/۹۸ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم  می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۵٫۹۱۳٫۱۶۸٫۵۲۷ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵- شرکت کنندگان در مناقصه نباید قرارداد دیگری در شهرداری بندرماهشهر داشته باشند همچنین اعضای هیئت مدیره آن نباید با نام               شرکت های دیگر با شهرداری قراردادی داشته باشند. شرکت برنده تا پایان قرارداد نیز حق شرکت در هیچ کدام از مناقصات شهرداری را ندارد .

 

                                                                                                                                        مجاهد نظارات

                                                                                                                                    شهرداربندرماهشهر

 

واگذاری امور خدمات شهری منطقه ماهشهر مرکزی