واگذاری امور خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی ، شهرک طالقانی و شهید رجایی

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی – مرحله اول

شرکت / پیمانکار
بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۶۲/ش مورخ ۲۸/۲/۹۸ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
الف- موضوع: واگذاری امور خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی ، شهرک طالقانی و شهید رجایی.
ب – مبلغ اولیه: ۷۰۰/۰۴۳/۹۴۶/۸۴ریال
ج – مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی
د – کارفرما: شهرداری بندرماهشهر
هـ – دستگاه نظارت: حوزه خدمات شهری با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر.
ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صلاحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی یا ثبت نام اولیه آن از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.(تصویر برابر با اصل)
شرایط مناقصه
۱- اسناد مناقصه از مورخ ۱۱/۴/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۵/۴/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۵۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت دو پاکت جداگانه در مورخ ۲۹/۴/۹۸ به واحد امورقراردادها تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۹/۴/۹۸ می باشد.
۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۹/۴/۹۸ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.
۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۴/۲۴۷/۳۰۲/۱۸۵ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.
ب – بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.
۵-شرکت کنندگان درمناقصه نبایدقرارداد دیگری باموضوع:نیروی انسانی،خدماتی یافضای سبز(بامحوریت تأمین نیروی انسانی)درشهرداری بندرماهشهرداشته باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره آن نباید بانام شرکت های دیگر باشهرداری قراردادی داشته باشند.

مجاهد نظارات
شهردار بندرماهشهر

اسناد واگذاری خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی خرداد ۹۸