فروش ۲ دستگاه از ماشین آلات مستعمل و فرسوده شهرداری بندر ماهشهر

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم (حضوری)

       شهرداری بندرماه شهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۷۲۱/ش مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر در نظردارد ۲ دستگاه از  ماشین آلات مستعمل و فرسوده خود را با شرایط زیر به فروش رساند.

 • متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال جهت هر ردیف (غیرقابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر نسبت به دریافت اوراق مزایده اقدام نمایند.

        توضیح: جهت شرکت در مزایده هر ردیف می بایست فیش جداگانه واریز گردد.

 • اسناد مزایده از تاریخ ۱۶/۰۴/۹۸ تا ساعت ۹ مورخ ۳۱/۰۴/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری بندر ماه شهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۵۲۳۳۹۱۱۴-۰۶۱) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می گردد. مزایده رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۸ در واحد موتوری شهرداری ماه شهر واقع در انتهای خیابان طالقانی برگزار می شود.
 • از تاریخ ۱۶/۰۴/۹۸ دستگاه های مورد نظر از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ در پارکینگ واحد موتوری شهرداری ماه شهر واقع در انتهای خیابان طالقانی آماده بازدید می باشند.
 • متقاضیان هر دستگاه موظفند ۵% قیمت پایه را به صورت جداگانه به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر ارائه نمایند.
 • برنده می بایست حداکثر ۲۴ ساعت پس از برگزاری مزایده حداقل ۲۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود را به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ به نام درآمد شهرداری واریز نمایند. در غیر این صورت علاوه بر سپرده شرکت در مزایده، ۲۰ درصد مبلغ واریزی نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 • برنده مزایده باید حداکثر تا هفت روز پس از تاریخ ابلاغ، نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی خود، به حساب شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده، به نفع شهرداری ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر مبلغ پیشنهادی را واریز ننماید نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام و چنان چه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، مبلغ را واریز ننماید، تضمین شرکت در مزایده او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنان چه او نیز با توجه به موارد مذکور اقدام ننماید، تضمین شرکت در مزایده او به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. تا هنگام واریز وجه توسط برنده مزایده سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • پس از پرداخت وجوه مربوطه به حساب درآمد شهرداری، برنده مزایده موظف است در اسرع وقت نسبت به تحویل دستگاه از واحد موتوری شهرداری اقدام نماید . در غیر این صورت کلیه عواقب مسئولیت های احتمالی به عهده برنده مزایده می باشد . هم چنین در صورت تأخیر بیش از ۴۸ ساعت (از تاریخ نامه) در خروج دستگاه از واحد موتوری، برنده مزایده می بایست به ازای هر روز مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب درامد شهرداری واریز نماید . ضمانت شرکت در مزایده پس از ترخیص دستگاه از واحد موتوری مسترد می گردد .
 • هزینه کارشناسی، درج آگهی در روزنامه و نقل و انتقال سند به عهده برندگان مزایده می باشد.
 • پیشنهادهای زیر قیمت پایه مردود اعلام می گردند.
 • به پیشنهادهای مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

 

                                                                                                  مجاهد نظارات

                                                                                             شهردار بندرماه شهر

 

ردیف نوع دستگاه پلاک مدل رنگ شماره موتور شماره شاسی قیمت پایه (ریال) ۵% ضمانت شرکت در مزایده (ریال) سایر توضیحات
۱ کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ تیپ ۲۶۲۴ فاقد پلاک سبز زیتونی ۱۰۰۴۳۶۸۷ ۳۴۳۳۲۲۵۵۰۵۹۹۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ اوراقی

(فاقد سند)

۲ دستگاه جاروب مکانیکی خیابانی ۶ تنی فاقد پلاک شرکت مبارز سفید ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹ سند ندارد

 

 

اسناد مزایده فروش ماشین آلات