مجتبی آبادی

نام و نام خانوادگی
مجتبی آبادی
تاریخ تولد
1361
تحصیلات
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
سمت فعلی در شورا
رییس شورا
سوابق شغلی
کارمند بانک تجارت

 7