اجاره شهربازی و واحد های درآمد زا در مجموعه سوله شهربازی پارک فردوس

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

            به استناد موافقت نامه شماره ۸۳۶/ش مورخ ۲۶/۰۵/۹۸ شورای اسلامی شهر بندرماه شهر، این شهرداری در نظر دارد سوله شهربازی پارک فردوس را با شرایط زیر به مستاجران واجد الشرایط واگذار  نماید.

الف- موضوع: اجاره شهربازی و واحد های درآمد زا در مجموعه سوله شهربازی پارک فردوس به مساحت تقریبی ۳۰۰۰ مترمربع

ب-  نشانی : خیابان امام شمالی پارک فردوس

ج موجر: شهرداری بندرماه شهر

د – دستگاه نظارت: متعاقباً اعلام می گردد.

هـ – مدت قرارداد: ۳ سال (پس از پایان دوره پیش بهره برداری و دوره تنفس)

و- قیمت پایه اجاره : سال اول ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال، سال دوم ۱۵% افزایش نسبت به سال اول، سال سوم ۲۰% افزایش نسبت به سال دوم .

شرایط مزایده:

۱- اسناد مزایده از مورخ ۲۴/۰۶/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۸/۰۷/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری واقع در کوی انقلاب بلوار شهرداری در مقابل پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکت در مورخ ۱۰/۰۷/۹۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخ ۱۴/۰۷/۹۸          می باشد.

توضیح : چنان چه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مزایده انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۱۰/۰۷/۹۸ به شهرداری اعلام گردد.

۲- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچ گونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم موجر و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و موجر از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و مخدوش معذور است.

۳- شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از طرق زیر ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند:

الف ـ فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ سیبا شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری.

ب ـ به صورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

تبصره یک : ارسال چک ، سفته و وجه نقد به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن ، سپرده شرکت در مزایده شخص برنده و نفر دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد ) نگهداری و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هرگاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا ۷ روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف ۷ روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴-شرکت کنندگان لزوماً می بایست دارای تجارب و سوابق بهره برداری شهربازی باشد .

۵-  محتویات پاکت:

پاکت الف: محتوی ضمانت نامه مندرج در بند ۳

پاکت ب:

  • کپی مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی (جهت اشخاص حقوقی)
  • رزومه کاری مرتبط، با الصاق تصویر قراردادهای منعقده .
  • رزومه مالی شرکت ضمناً درخصوص اشخاص حقیقی گردش مالی مؤثر از ابتدا تا انتهای یک سال منتهی به مزایده.
  • پرینت بانکی از حساب یا حساب های بانکی متقاضی به میزان حداقل یک میلیارد ریال موجودی یا متوسط گردش مالی در شش ماه منتهی به ایام مزایده که به تأیید (مهر و امضاء) شعبه بانک رسیده باشد.
  • تصویر سوابق و نمونه قرارداد یا سایر مستنداتی که توانمندی اجرایی متقاضی را اثبات نماید.
  • اسناد تکمیل شده مزایده با مهر و امضاء

سایر اسناد و یا مدارکی که به نظر شرکت کننده در نظر کمیسیون و انتخاب برنده مؤثر خواهد بود.

پاکت ج : قیمت پیشنهادی به انضمام آنالیز کامل آن شامل هزینه ها و درآمدها و همچنین پیشنهاد قیمت مربوطه

     متقاضی می بایست پاکت ها را به شرح فوق تکمیل و مهر و امضاء نموده و هر سه پاکت را در پاکت (د) قرارداد، و به امورقراردادهای شهرداری تحویل نمایند.

۶- پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۰/ ۰۷/۹۸ در پاکتهای لاک و مهر شده که روی آن جملات زیر نوشته شده باشد:

– مربوط به مزایده شماره                         مورخ       /    /۹۸

– نام شرکت / شخص

– آدرس شرکت / شخص

– تاریخ ارائه پیشنهاد به حروف

به امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماه شهرسوله پارک فردوس