نصب سردر جدید سازمان برق توسط واحد فنی شهرداری بندرماهشهر ‌

‌چندی پیش به دلیل پروژه تعریض خیابان ورودی بندرماهشهر دیوار و سردر قدیمی سازمان برق تخریب و سردر جدید که نقش لوگوی این سازمان است توسط دفترفنی شهرداری بندرماهشهر طراحی و نصب گردید.