نصب تابلوی نامگذاری میدان خلیج فارس‌ بندرماهشهر

تابلوی میدان ورودی بندرماهشهر از سوی سازمان برق که توسط کمیته نامگذاری و شورای شهر بندرماهشهر به نام "خلیج فارس" انتخاب شده بود ، توسط واحد ترافیک شهرداری بندرماهشهر تهیه و نصب گردید.