اجاره ۳۴ دستگاه خودروی سبک با راننده

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول  

 

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره ۱۳۶۹/ش مورخ ۶/۸/۹۶ شورای اسلامی شهربندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره ۳۴ دستگاه خودروی سبک با راننده جهت انجام کلیه خدمات نقلیه ای شامل جابجایی پرسنل در مأموریت های درون شهری و برون شهری و انجام سایر امورمحوله

ب مبلغ اولیه کار: ۱۴.۷۳۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۲۰/۹/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۴/۱۰/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴) درمقابل پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه  شهرداری تسلیم می شود و پاکت درمورخ ۷/۱۰/۹۸ به واحد امورقراردادهای شهرداری تحویل           می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۸/۱۰/۹۸ می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۷/۱۰/۹۸ به           امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

تبصره ۱

عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و۳، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۷۳۶.۷۸۵.۰۰۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵- ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده الزامی است.

                                                                                                                                               مجاهد نظارات

                                                                                                                                            شهرداربندرماهشهر

 

اجاره ۳۴ دستگاه خودروی سبک با راننده