روشن نمودن پایه های رو به روی نظام مهندسی توسط واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بندر ماهشهر :روشن نمودن پایه های رو به روی نظام مهندسی توسط واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر

 1