رنگ آمیزی تابلوهای واحد ترافیک توسط واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : رنگ آمیزی تابلوهای واحد ترافیک توسط واحد تاسیسات شهرداری بندر ماهشهر