حفاری ونصب دریچه های فلزی کوچه فرعی خیابان پیروز. درناحیه صنعتی توسط گروه عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : حفاری ونصب دریچه های فلزی کوچه فرعی خیابان پیروزدرناحیه صنعتی  منطقه ۲ توسط گروه عمران شهرداری بندر ماهشهر