رنگ امیزی ترافیکی شبانه سرعتکاه های مناطق ( جاده کمربندی هندیجان ، خیابان هدف ، بلوار دانشگاه ، خیابان باهنر ، خیابان شلمچه)

رنگ امیزی ترافیکی شبانه سرعتکاه های مناطق ( جاده کمربندی هندیجان ، خیابان هدف ، بلوار دانشگاه ، خیابان باهنر ، خیابان شلمچه) توسط واحد ترافیک مورخ ٩٧/۵/١١