لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده و لوله های فاضلاب مخصوص دفع آب های سطحی در بندرماهشهر به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه مکنده

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله اول

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۱۷۶۷/ش مورخ ۶/۱۱/۹۸ در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

الف- موضوع: لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده و لوله های فاضلاب مخصوص دفع آب های سطحی در بندرماهشهر به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه مکنده

ب ـ مبلغ اولیه کار: معادل ۲۰.۳۷۰.۹۰۰.۰۰۰ ریال (بابت ۰۰۰/۵۷۰ مترطول ، لایروبی کانال روباز ، سرپوشیده و لوله های فاضلاب مخصوص دفع            آب های سطحی در طول مدت قرارداد)

ج ـ مدت انجام کار : ۱۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه شروع به کار ابلاغ شده از سوی دستگاه نظارت

د ـ کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: معاونت خدمات شهری بندرماهشهر

ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صلاحیت خدماتی معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

شرایط مناقصه:

  • اسناد مناقصه از مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ تا پایان وقت اداری مورخ ۷/۱۲/۹۸ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب- فاز۳ -ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۱۰/۱۲/۹۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکتها مورخ ۱۱/۱۲/۹۸ می باشد. پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان فاقد شرایط مندرج در اسناد  مناقصه بازگشایی نمی گردد.
  • چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۱۱/۱۲/۹۸ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱.۰۱۸.۵۴۵.۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵- شرکت کننده باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی (TIN) باشد.

۶- ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده الزامی است.

 

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

 

لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده به صورت مکانیزه منطقه ماهشهر