زیرسازی لکه های خیابان هدف جهت آماده سازی آسفالت توسط واحد زیرسازی وآسفالت شهرداری بندرماهشهر

زیرسازی لکه های خیابان هدف جهت آماده سازی آسفالت توسط واحد زیرسازی وآسفالت شهرداری بندرماهشهر