آسفالت محوطه بازارچه آبزیان شهرک آیت الله طالقانی / آغاز ساخت سایبان های محوطه این بازارچه + تصاویر