جدولکاری وبستن مسیرهای حادثه خیز، آیلند خیابان مطهری توسط واحد عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جدول کاری و بستن مسیرهای حادثه خیز، آیلند خیابان مطهری توسط واحد عمران