پیاده روسازی ورودی سالن ورزشی شهرداری توسط واحد عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:پیاده روسازی ورودی سالن ورزشی شهرداری توسط واحد عمران