جمع آوری و آماده کردن جداول قدیمی در خصوص جدول کاری تعریض بلوار ۱٧ شهریور توسط واحد عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جمع آوری و آماده کردن جداول قدیمی در خصوص جدول کاری تعریض بلوار ۱٧ شهریور توسط واحد عمران