اجرای سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز مقابل بازارچه فردوس + تصاویر

سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز مقابل بازارچه فردوس واقع در خیابان امام شمالی اجرا شد .