تبلیغات شهری + تصاویر

|چون علی باش و لحظه افطار، دیگری را به خود مقدم دار…
فرارسیدن ‌رمضان؛ ماه بندگی و بخشندگی مبارک باد