توزیع رایگان ماسک،دستکش و بروشور آموزشی پیشگیری از شیوع کرونا، میان اهالی محروم شهرک شهید رجایی توسط مدیریت منطقه + تصاویر

 1