لایروبی خیابان شریفی کوچه اروند بادستگاه مخصوص لجن کش توسط واحدخدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندر ماهشهر: لایروبی خیابان شریفی کوچه اروند بادستگاه مخصوص لجن کش توسط واحدخدمات شهری