اجرای سیستم آبیاری مکانیزه و کاشت چمن بذری مقابل بیمارستان تامین اجتماعی + تصاویر

فضای سبز قدیمی مقابل بیمارستان امام موسی کاظم(ع) احیا شد.

در روزهای گذشته، خاک قدیمی قطعات فضای سبز مقابل بیمارستان امام موسی کاظم(ع) جهت احیای مجدد تعویض گردید.
این قطعات پس از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، کودپاشی و چمن کاری بذری آن نیز انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.