پاکسازی حاشیه بلوارسلامت توسط واحد خدمات شهری منطقه ۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :پاکسازی حاشیه بلوارسلامت توسط واحد خدمات شهری منطقه۲