واگذاری امور جاری آرامستان رضوان

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله اول

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۱۶۴/ش مورخ ۲/۳/۹۱ و ۴۳/ش مورخ ۲۷/۱/۹۹ در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

الف- موضوع: واگذاری امور جاری آرامستان رضوان شامل: تنظیفات عمومی آرامستان، تنظیفات و حفظ و نگهداری غسالخانه، عملیات ترمیم، کاشت، داشت و حفظ و نگهداری فضای سبز آرامستان به مساحت تقریبی ۱۹۵۰۰ مترمربع، عملیات احداث فضای سبز ورودی آرامستان سمت چپ طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد، حراست، حفر مزار، انجام امور کفن و دفن، حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی غسالخانه و آرامستان، حراست از مجموعه آرامستان و غسالخانه و سایر خدمات مندرج در اسناد

ب ـ مبلغ اولیه کار: ۱۷.۰۵۰.۷۰۹.۸۵۷ریال

ج ـ مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی 

د ـ کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر

هـ ـ دستگاه نظارت : واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر(با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری)

و- ارائه گواهی معتبر و برابر اصل تأیید صلاحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه:

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۳۱/۲/۹۹ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۹/۳/۹۹ در امور قراردادهای شهرداری بندر ماهشهر واقع در کوی انقلاب بلوار شهرداری تلفن۱۶- ۲۳۳۹۱۱۴ ۵ در مقابل پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و  پاکتها در مورخ ۲۱/۳/۹۹ به واحد امور قراردادهای شهرداری بندر ماهشهر تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۵/۳/۹۹ می باشد. شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی حضور یابند.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۱/۳/۹۹  به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم    می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه را ( ۸۵۲.۵۳۵.۴۹۲ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف ـ فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب ـ بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

۵- ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده الزامی است.

مجاهد نظارات

شهرداربندرماهشهر

 

واگذار امور جاری آرامستان رضوان

 1