اینفوگرافی برخی خدمات ارائه شده شهرداری بندرماهشهر در فاز ۵

۱.هزار و پانصدمتر لوله گذاری دفع آبهای سطحی ‌
‌۲. بازسازی چمن مصنوعی ‌
۳.یک هزار و دویست و پنجاه متر کانیو و آبراه ‌
۴.رنگ آمیزی جداول ‌
۵.سه هزارمتر جدول کاری و محوطه سازی ‌
‌۶.شش هزارتن آسفالت معابر