احداث کانال وکانیودفع آبهای سطحی خیابان آذر حدفاصل خیابان شریفی و امام (ره) به طول ۳۰۰مترتوسط واحد عمران شهرداری بندرماهشهر

احداث کانال وکانیو دفع آبهای سطحی خیابان آذر حدفاصل خیابان شریفی و امام (ره) به طول ۳۰۰مترتوسط واحد عمران شهرداری بندرماهشهر