ایجاد فضای سبز در قطعات بلا استفاده جنب دانشکده سما + تصاویر

در ۲هزار و ۷۰۰مترمربع از قطعه زمین های بلااستفاده حاشیه دانشکده سما فضای سبز ایجاد شد.

‌در روزهای گذشته، ۲هزار و ۷۰۰مترمربع از قطعه زمین های بلااستفاده حاشیه دانشکده سما جهت ایجاد فضای سبز مناسب خاکریزی شد.
‌‌در این قطعات بیش از ۳۳۰متر لوله گذاری جهت ایجاد سیستم مکانیزه آبیاری انجام و حدود ۲هزار و ۷۰۰متر مربع کود پاشی و چمن کاری گردید .
‌لازم به ذکر است چمن کاشته شده از نوع چمن گرمسیری و آبیاری آن با آب خام انجام می شود.