پاکسازی ونخاله برداری خیابان طوسی فاز ۶ توسط یکدستگاه بابکت و خاور واحد خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر

پاکسازی ونخاله برداری خیابان طوسی فاز ۶ توسط یکدستگاه بابکت و خاور واحد خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر