تصاویر بندرماهشهر ۱۴ساعت پس از بارش های سیل آسا + تصاویر

خیابان های شهر صبح فردای پس از بارندگی به حالت عادی بازگشت .

میانگین میزان بارش یک سال در بندرماهشهر (در سال پر بارش) معادل ۱۵۰میلیمتر است.
بارش های روز های گذشته در بندرماهشهر با ۱۷۰ میلیمتر بیش از میزان بارش های یکسال شهرستان بوده است.

اما خیابان های شهر صبح فردای پس از بارندگی به حالت عادی بازگشته است.