بازدید حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر از پارکهای شهرک آیت الله طالقانی و شهرک رجایی

بازدید حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر از پارکهای شهرک آیت الله طالقانی و شهرک رجایی . به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر : بمنظور بررسی و رفع مشکلات پارهای واقع در شهرک ایت الله طالقانی و رجایی حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر بهمراهی مدیران واحد های زیباسازی ، تاسیسات و دفتر فنی شهرک آیت الله طالقانی و رجائی بازدید نمودند ایشان از مدیران مربوطه درخواست نمود تا در جهت رفع نواقص این پارک ها گام برداشته تا موجبات رضایتمندی شهروندان گرامی منطقه فراهم گردد.