نظر شهروندان بندر ماهشهری در خصوص پارک تازه تاسیس لاله + فیلم