تغییر نام کاریابی بندرماهشهر به کوی یاس + تصاویر

کوچه های منطقه یاس به نام شهدا مزین شدند.

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: منطقه کاریابی بندرماهشهر تغییر نام یافت و کوچه های این منطقه به نام شهدا مزین گردید.

‌نظارات گفت: در گذشته این منطقه با نام کاریابی شهرت داشت و کوچه های آن فاقد نام و تابلوهای معابر بود که این امر اهالی منطقه را برای آدرس دهی با مشکلات زیادی مواجه می کرد.

‌‌شهردار بندرماهشهر گفت:این منطقه به کوی یاس تغییر نام یافت و همچنین کوچه ها و معابر این کوی به نام شهدای جلیل القدر شهرستان نامگذاری و تابلوهای آن آماده و نصب گردید.