فروش آهن آلات ضایعاتی و بشکه های ۲۰۰ لیتری فلزی مستعمل خود به تناژ تقریبی ۵۰ تن

آگهـی مزایده  عمومی – مرحله اول

 

شهرداری بندر ماه شهربه استناد موافقت نامه شماره ۱۶۲۸/ش مورخ ۵/۱۱/۹۹ شورای اسلامی شهر در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی و بشکه های ۲۰۰ لیتری فلزی مستعمل خود به تناژ تقریبی ۵۰ تن را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش رساند.

شـرایط :

 • اسناد مزایده از مورخ ۱۹/۱۱/۹۹ تا پایان وقت اداری مورخ ۳/۱۲/۹۹ در امور قراردادهای شهرداری واقع در کوی انقلاب بلوار شهرداری در مقابل پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکت در مورخ ۴/۱۲/۹۹ به امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۴/۱۲/۹۹ می باشد.

توضیح: ضایعات مورد نظر از تاریخ ۱۹/۱۱/۹۹ آماده بازدید می باشند.

 • قیمت پایه به ازای هر کیلوگرم آهن آلات ۶۷.۵۰۰ ریال و هر عدد بشکه فلزی ۷.۰۰۰ ریال می باشد.
 • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده مبلغ ( ۱۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال)‌ را به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماه شهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماه شهر .

تبصره یک:  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و موجب رد پیشنهاد خواهد شد.

تبصره دو: پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده، سپرده شرکت در مزایده برنده و نفرات دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد) مضبوط و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.  

 • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده به تشخیص شهرداری و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

 

مجاهد نظارات

شهردار بندرماه شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر شرایط:

 • هزینه کارشناسی، درج آگهی در روزنامه و باسکول آهن آلات به عهده برنده مزایده می باشد.
 • آهن آلات موجود به صورت کلی می باشد و متقاضی حق جداسازی را ندارد و ملزم است تمام آهن آلات موجود را بعد از باسکول نمودن خارج نماید. 
 • برنده مزایده مجاز است حداکثر ۲ ماه پس از عقد قرارداد نسبت به بارگیری، باسکول و خروج کلیه آهن آلات اقدام نماید.
 • در هنگام عقد قرارداد ۱۰% مبلغ کل پیشنهادی برنده مزایده به عنوان تضمین انجام تعهدات از وی اخذ می گردد. این مبلغ پس از پایان قرارداد و پرداخت کلیه وجوه مربوطه و تأیید دستگاه نظارت مسترد می گردد.
 • برنده مزایده موظف است قبل از خروج آهن آلات پیشاپیش نسبت به واریز هزینه ۲۵ تن از آهن آلات اقدام نموده و بعد از خروج مقدار فوق مجدداً هزینه ۲۵ تن دیگر را واریز نماید به طوری که قبل از خروج آهن آلات هزینه خرید به حساب درآمد شهرداری واریز شده باشد و برنده مزایده موظف است یک نسخه از هر فیش واریزی را به امور قراردادها تحویل نماید.
 • تناژ آهن آلات تقریبی بوده و مقدار دقیق آن هنگام خروج و باسکول مشخص می گردد.
 • در پایان قرارداد، برنده مزایده موظف است طبق تناژ بارگیری شده و قبض باسکول های مجتمع تولیدی شهرداری، هزینه باسکول را به حساب درآمد شهرداری واریز نماید.
 • هزینه جداسازی، بارگیری و حمل ضایعات به عهده برنده مزایده می باشد.
 • پرداخت هر گونه مالیات و سایر عوارض به عهده برنده مزایده می باشد.
 • دستگاه نظارت موتوری و حراست فیزیکی شهرداری می باشد.
 • شرایط فسخ : شهرداری می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را فسخ نماید :
 • تأخیر برنده مزایده در خروج کلیه ضایعات بیش از مدت مندرج در قرارداد.
 • عدم شروع به کار حداکثر ده روز پس از ابلاغ قرارداد.
 • جداسازی آهن آلات.
 • هرگاه ثابت شود برنده مزایده به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده یا آن ها یا واسطه های آن ها را در منافع خود سهیم کرده است.
 • واگذاری کار به شخص ثالث.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماه شهر

 

“برگ پیشنهاد قیمت”

     اینجانب …………………………………… فرزند …………………….. به شماره ملی  ……………………………. متقاضی شرکت در مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و بشکه های ۲۰۰ لیتری فلزی مستعمل خود به تناژ تقریبی ۵۰ تن می باشم.        

به ازای هر کیلو گرم آهن آلات اسقاطی : ………………………………………………………….  ریال

مبلغ کل به حروف: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ریال

مبلغ کل به عدد: ……………………………………………………………………………………………………………. ریال                               

ارائه تصویر کارت ملی متقاضی در پاکت ج الزامی است.                                                                                                                     

                                                                                                                       نام و نام خانوادگی متقاضی

                                                                                                                        امضا متقاضی