فروش ۱۰ دستگاه ماشین آلات مستعمل و فرسوده واحد موتوری با قطعات

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

       شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۶۲۷/ش مورخ ۵/۱۱/۹۹ شورای اسلامی شهر در نظردارد ۱۰ دستگاه ماشین آلات مستعمل و فرسوده واحد موتوری با قطعات مربوطه را با شرایط زیر به فروش رساند.

 • متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال جهت هر ردیف (غیرقابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر نسبت به دریافت اوراق مزایده اقدام نمایند.

        توضیح: جهت شرکت در مزایده هر ردیف می بایست فیش جداگانه واریز گردد.

 • اسناد مزایده از تاریخ ۱۸/۱۱/۹۹ لغایت ۲/۱۲/۹۹ در امور قراردادهای شهرداری بندر ماه شهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۰۶۱۵۲۳۳۹۱۱۴) تسلیم می گردد. پاکت در مورخ ۳/۱۲/۹۹ به واحد قراردادهای شهرداری تحویل               می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۴/۱۲/۹۹ می باشد. پیشنهاددهندگان می توانند در جلسه بازگشایی حضور یابند.
 • از تاریخ ۱۸/۱۱/۹۹ دستگاه های مورد نظر از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ در پارکینگ واحد موتوری شهرداری بندر ماهشهر واقع در انتهای خیابان طالقانی آماده بازدید می باشند.
 • متقاضیان هر دستگاه موظفند ۵% قیمت پایه را به صورت جداگانه به ازای هر ردیف به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر ارائه نمایند.

تبصره یک:  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

 • متقاضیان شرکت در مزایده می بایست اسناد و تضمین شرکت در مزایده را در پاکت الف– قیمت پیشنهادی را در پاکت ج گذاشته و هر دو پاکت را در پاکت د قرار داده و تحویل امور قراردادهای شهرداری بندرماه شهر  نمایند.
 • برنده مزایده باید حداکثر تا هفت روز پس از تاریخ ابلاغ، نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی خود، به حساب شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده، به نفع شهرداری ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر مبلغ پیشنهادی را واریز ننماید نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام و چنان چه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، مبلغ را واریز ننماید، تضمین شرکت در مزایده او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنان چه او نیز با توجه به موارد مذکور اقدام ننماید، تضمین شرکت در مزایده او به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. تا هنگام واریز وجه توسط برنده مزایده، سپرده نفرات دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • هزینه کارشناسی، درج آگهی در روزنامه و نقل و انتقال سند به عهده برندگان مزایده می باشد.
 • برنده مزایده می بایست حداکثر یک هفته پس از واریز وجه به حساب درآمد شهرداری، نسبت به خروج دستگاه از پارکینگ موتوری شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از برنده اخذ خواهد شد.
 • به قیمت های زیر قیمت پایه، فاقد امضاء، مخدوش و مشروط، فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نمی شود.
 • مهر و امضاء کلیه برگ های شرایط شرکت در مزایده با قید قبول است و تکمیل فرم پیشنهاد قیمت می بایست به حروف و عدد خوانا و بدون خط خوردگی باشد.
 • در صورتی که اوراق بدون امضاء تسلیم گردد، به منزله آگاهی از تمامی شرایط مزایده بوده و باعث سلب مسئولیت و عدم اجرا نخواهد بود.
 • به پیشنهادهای مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

 

                                                                                                                           مجاهد نظارات

                                                                                                                                        شهردار بندرماه شهر

ردیف نوع دستگاه پلاک مدل رنگ شماره موتور شماره شاسی قیمت پایه (ریال) ۵% ضمانت شرکت در مزایده (ریال) سایر توضیحات
۱ مزدا ۲۰۰۰ تک کابین اتاق دار ۶۱۶۲۴ط۳۲ ۱۳۸۲ سفید روغنی ۴۵۵۳۳۰ ۰۰۴۹۶ A ۸۲۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ۰۰۰/۰۰۰/۸ آمبولانس

سند دارد

۲ برش آسفالت هیدرولیکی ۶۰ سانتیمتر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵
۳ بوم جرثقیل ۱۶ تن ۴ کشاب کامل بدون کفی ۲۰۱۶ قرمز ۸۰۱۵۴ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۳ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۵ هیدرواطلس

ساخت کره جنوبی

۴ مخزن سوخت ۳۰ هزار لیتری سبز ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰
۵ جدول شوی سفید ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱ ۰۰۰/۵۰۰/۵۲
۶ کابین جلو بنز ۱۹۲۱ سبز روشن ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹
۷ کابین جلو بنز ۲۶۲۴ سبز روشن ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹
۸ تریلیر کمپرس دو محور ۱۹۸۳ نارنجی ۰۲۷۹۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ اشمیتز

ساخت آلمان

۹ سواری سمند ۷۱۶۲۴ط۲۱ ۱۳۸۴ مشکی متالیک ۱۲۴۸۴۲۳۳۴۴۵ ۱۴۵۴۳۵۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ سند دارد

قابلیت تبدیل پلاک دارد

۱۰ کامیون کمپرسی آمیکو ۱۹۲۹ ۳۷۱۱۴ع۶۲ ۱۳۸۸ سفید ۱۵۰۹۸۰۰۰۸۹۱ ۰۰۰۹۵۹A۶۹ LLD۳ WAZF ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۶ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ سند دارد

قابلیت تبدیل پلاک دارد

 

پیشنهاد قیمت

    اینجانب …………………………………… فرزند …………………….. به شماره ملی  ……………………………. متقاضی شرکت در مزایده ۱۰ دستگاه ماشین آلات مستعمل و فرسوده واحد موتوری با قطعات مربوطه مرحله اول ردیف ………. دستگاه: ………………………………. می باشم.

قیمت پیشنهادی کل به عدد: ………………………………………………………………. ریال.

قیمت پیشنهادی یک سال به حروف: …………………………………………………………………………………………………………………………….. ریال.

 

امضاء شرکت کننده: