اقدامات واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر سطح شهر

اقدامات واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر سطح شهر

?تعمیرات پیاده روهای پارک خطی کنار منطقه سوم
?احداث دیوار بلوکی جنب باشگاه نرگس
?صدور مجوز های حفاری
?نصب تابلوهای راهنمایی ورانندگی
?لوله گذاری وترمیم دیوار واحد موتوری
?حفاری واحباب کانال دفع آبهای سطحی خیابان آذر
?تعمیرات جداول باغ رضوان