اقدامات واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر سطح شهر

اقدامات واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر سطح شهر

🔹تعمیرات پیاده روهای پارک خطی کنار منطقه سوم
🔹احداث دیوار بلوکی جنب باشگاه نرگس
🔹صدور مجوز های حفاری
🔹نصب تابلوهای راهنمایی ورانندگی
🔹لوله گذاری وترمیم دیوار واحد موتوری
🔹حفاری واحباب کانال دفع آبهای سطحی خیابان آذر
🔹تعمیرات جداول باغ رضوان