زیرسازی و آسفالت خیابان های آزادی ۱۶ و ۱۷ واقع در فازشش + تصاویر