لوله گذاری و افزایش خروجی ایستگاه پمپاژ دفع آبهای سطحی شهرک شهید رجایی + تصاویر

به منظور افزایش دبی خروجی ایستگاه پمپاژ شهرک شهید رجایی ،لوله های قدیمی این ایستگاه که دچار فرسودگی شده بودند تعویض و با اضاف کردن لوله های مضاعف ، ظرفیت خروجی این ایستگاه افزایش یافت.

این لوله گذاری باعث می شود ، به هنگام بارندگی های شدید، آبهای سطحی شهرک رجایی با شدت بیشتری دفع گردد.