احداث ۷۰۰متر کانال آبرو در شهرک شهید رجایی+تصاویر

بیش از ۷۰۰متر کانال دفع آبهای سطحی در شهرک شهید رجایی احداث گردید.

شهردار بندرماشهر گفت:در فصل بازندگی برخی از کوچه های شهرک شهید رجایی به دلیل عدم وجود کانال دفع آبهای سطحی دچار آبگرفتگی های طولانی مدت میشدند.
نظارات گفت: به منظور رفع آبگرفتگی ها ، طی سه ماه اخیر بیش از ۷۰۰متر کانال دفع آبهای سطحی در این شهرک احداث گردید.
شهردار بندرماهشهر گفت: پیش از این نیز حدود ۵۰۰متر کانال دفع آبهای سطحی در نقاط مستعد و اصلی شهرک احداث گردیده بود که سرعت دفع آبهای سطحی در این شهرک را بیش از پیش افزایش داده بود.