خرید مصالح سنگی بتن آسفالتی

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / فروشنده

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۷۴/ش مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰  شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: خرید مصالح سنگی بتن آسفالتی شامل ۶۰۰۰ تن شن ۸/۳ و ۱۲۰۰۰ تن ماسه ۰۶

ب مبلغ اولیه: ۲۶.۶۵۲.۷۵۲.۹۴۱ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از زمان انعقاد و ابلاغ قرارداد

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت کنترل کمی و کیفی مصالح خریداری شده : واحد کارخانه آسفالت شهرداری بندرماهشهر.

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰  تا پایان وقت اداری مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۵۲۳۳۹۱۱۴)  در مقابل پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ به واحد امورقراردادها تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۰ می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱.۳۳۲.۶۳۷.۶۴۸ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵- جلسه‌ای جهت آشنایی با موضوع مناقصه در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می‌بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم شرکت فروشندگان، هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول خریدار نمی باشد.

 

                                                                                                   مجاهد نظارات

                                                                                                شهرداربندرماهشهر

خرید مصالح سنگی بتن آسفالتی