اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی شهرداری بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۷۴/ش مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی شهرداری بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۳۶.۰۹۱.۶۹۴.۵۶۸ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر

 

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۹/۴/۱۴۰۰ در امور قراردادهای شهرداری ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن۱۶-۰۶۱۵۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت در مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۰ به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل                  می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۱۲/۴/۱۴۰۰ به امور قراردادها اعلام گردد. در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱.۸۰۴.۵۸۴.۷۲۹ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 

 

                                                                                                       مجاهد نظارات

                                                                                                   شهرداربندرماهشهر

 اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی شهرداری