تأمین ۸۵ نفر نیروی انسانی خدمات اداری

تأمین نیروی انسانی اداری

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه های شماره ی  ۴۴۶/ش مورخ ۱۷/۴/۹۱ و ۴۶۹/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت  می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: تأمین ۸۵ نفر نیروی انسانی خدمات اداری

ب مبلغ اولیه کار: ۱۱۷.۶۱۷.۵۸۴.۳۵۶ ریال

ج مدت انجام کار : یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

 

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۰ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در فاز ۳- ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۶-۵۲۳۳۹۱۱۴-۰۶۱)  درمقابل پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ سیبا بانک ملی شعبه  شهرداری تسلیم می شود و پاکت ها در مورخ ۲/۵/۱۴۰۰ به واحد امورقراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲/۵/۱۴۰۰ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده و یا اینکه بعد از موعد مقرر تحویل شود معذور است.

۴- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۵.۸۸۰.۸۷۹.۲۱۸ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

۵- ارائه گواهی تعیین صلاحیت خدماتی و گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی الزامی می باشد.

                                                                                                    مجاهد نظارات

                                                                                              شهرداربندرماهشهر