تأمین ۸۴ نفر نیروی انسانی واحدهای موتوری و تأسیسات

تأمین نیروی انسانی واحدهای موتوری و تأسیسات

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره های ۱۵۹۱/ش مورخ ۲۱/۸/۹۷ ، ۴۷۵/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۲۳۰/ش مورخ ۳۱/۴/۹۴ ، ۹۴۸/ش مورخ ۲۸/۷/۹۳ ، ۱۰۱۶۵/ش مورخ ۱۲/۹/۹۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت  می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: تأمین ۸۴ نفر نیروی انسانی واحدهای موتوری و تأسیسات

ب مبلغ اولیه کار: ۱۱۷.۱۹۰.۱۸۷.۰۲۸ ریال

ج مدت انجام کار : یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در فاز ۳- ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۶-۵۲۳۳۹۱۱۴-۰۶۱)  در مقابل پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ سیبا بانک ملی شعبه  شهرداری تسلیم می شود و پاکت ها در مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ به امورقراردادهای شهرداری تحویل            می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۰ می باشد.

۲- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده و یا اینکه بعد از موعد مقرر تحویل شود معذور است.

۳- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

تبصره ۱: عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۵.۸۵۹.۵۰۹.۳۵۲ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

۵- شرکت کنندگان درمناقصه نباید قرارداد دیگری باموضوع: نیروی انسانی،خدماتی یا فضای سبز(بامحوریت تأمین نیروی انسانی)در شهرداری بندرماهشهرداشته باشند. ( درصورتی که شرکت قرارداد جاری با موضوع نیروی انسانی با شهرداری داشته باشد می بایستی حداقل ۸۰ درصد مدت یا مبلغ آن تکمیل شده باشد.)                                                                                                                                                                                                                 مجاهد نظارات

                                                                                                   شهردار بندرماهشهر