نصب دریچه های تقاطع خیابان باهنر و چمران جهت سهولت در لایروبی کانال توسط واحد عمران

نصب دریچه های تقاطع خیابان باهنر و چمران جهت سهولت در لایروبی کانال توسط واحد عمران