تعداد ۱۵ عدد گلدان چوبی در خیابان سربندر ، بازارو خیابان اصلی شهرک آیت الله طالقانی توسط واحد زیبا سازی

تعداد ۱۵ عدد گلدان چوبی در خیابان سربندر ، بازارو خیابان اصلی شهرک آیت الله طالقانی توسط واحد زیبا سازی