ادامه پروژه احداث پل کارگر و دو بانده کردن پل معلم تا خیابان کارگر ناحیه صنعتی+تصاویر

 پروژه احداث پل کارگر با ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی رو به اتمام است. ‌

اجرای این پروژه تاثیر بسیار زیادی بر روان سازی ترافیک و گشودن گره های ترافیکی در محدوده خیابان کارگر تا ورودی بازار ناحیه صنعتی خواهد داشت.