نخاله برداری و تسطیح محوطه روبه روی مسجد قاسم بن الحسن ع فاز ۷ توسط واحد خدمات شهر

نخاله برداری و تسطیح محوطه روبه روی مسجد قاسم بن الحسن ع فاز ۷ توسط واحد خدمات شهر